Vedtægter og forretningsorden

Her på siden ligger institutionens vedtægter og forretningsorden, som også kan hentes som pdf-fil her.

VEDTÆGTER
for den selvejende daginstitution

Martha Hjemmet

§ 1 Institutionens navn og hjemsted
Den selvejende institutions navn er "Martha Hjemmet".

Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune.

Institutionen er administrativt tilsluttet Menighedernes Daginstitutioner.

§ 2 Ejerforhold
Martha Fonden ejer ejendommene matr.nr. 1676 og 2189, beliggende i Brohusgade 7-9, 2200 København N, der stilles til rådighed for Martha Hjemmet mod betaling af leje.

§ 3 Institutionens formål
Martha Hjemmets formål er at drive institutionen inden for rammerne af et kristent miljø og at give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser med respekt for det enkelte barns etniske herkomst og forældrenes baggrund.

Stk. 2
Institutionen drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge i henhold til Københavns Kommunes mål og rammer for børn i dagtilbud.

§ 4 Institutionens ledelse
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar over for bestyrelsen varetager den pædagogiske, administrative ledelse og drift af institutionen.

Stk. 1
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der er valgt /udpeget:

  • Seks medlemmer vælges fra forældrekredsen.
  • To medlemmer udpeges af Martha Fonden under Den Danske

Diakonissestiftelse.

  • To medlemmer vælges blandt de faste medarbejdere i institutionen.


Stk. 2
Forældrerepræsentanterne vælges for toårige perioder på en sådan måde, at ikke alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år - for samme valgperiode. Bestyrelsens ikke-forældrevalgte medlemmer udpeges/vælges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd. Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer kan i særlige tilfælde ved bestyrelsens flertalsbeslutning dømmes inhabile.

§ 5
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal.

Stk. 2
Det tilstræbes, at der i lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for to år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§ 6
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter vælges for en toårig periode, og disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte i institutionen, bortset fra lederen og afdelingsledere. Personalemødet afholdes inden udgangen af 4. kvartal.

Medarbejderrepræsentanternes valgperiode påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode. Suppleanter vælges for to år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§ 7
Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret.

Stk. 2
Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Stk. 3
Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 4
Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem kandidater, der har fået lige mange stemmer. Såfremt der efter omvalget stadig er stemmelighed, vil valget af kandidaterne afgøres ved lodtrækning.

§ 8
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

Stk. 2
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens konstitution og arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens formand vælges af og blandt de medlemmer, der er valgt af forældrekredsen. Herefter vælges næstformanden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen afholder mindst fire ordinære møder årligt, hvoraf de tre skal finde sted i institutionen. Formanden indkalder til og leder møderne. I formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Institutionens leder er berettiget til at deltage i bestyrelsens møder. I særlige tilfælde kan formanden dog beslutte at holde et lukket møde uden lederens deltagelse. Lederen fungerer som bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde relevante personer til møderne.

Stk. 3
Ekstraordinære møder kan indkaldes på formandens foranledning. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening kan begære, at formanden indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Stk. 4
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsgang, der nedfældes skriftligt.

§ 10 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde og for anvendelse af budgetrammen for institutionen

Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen årligt institutionens virksomhedsplan. Årsplanen skal indeholde følgende punkter:

  • Overordnede pædagogiske mål
  • Pædagogiske principper
  • Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper
  • Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
  • Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Stk. 3
Virksomhedsplanen skal være udarbejdet i januar måned og gælde for et år ad gangen.

Stk. 4
Lederen af institutionen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens arbejde over for bestyrelsen.

§ 11 Hæftelse og tegningsregler
Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk. 3
Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden.

§ 12 Personale
Bestyrelsen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget. Ansættelse af leder sker dog under forbehold af kommunens godkendelse.

Stk. 2
Bestyrelsen kan - efter nærmere konkret aftale herom - delegere ansættelseskompetence til institutionens leder.

§ 13 Nedlæggelse
I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Den Danske Diakonissestiftelse, anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i Københavns Kommune. Formålet skal godkendes af Københavns Kommune.

§ 14 Vedtægtsændring
Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen ved kvalificeret flertal (2/3), svarende til syv stemmer. Vedtægten kræver desuden godkendelse af Københavns Kommune.

Disse vedtægter er udarbejdet efter den enstrengede model og vedtaget af bestyrelsen den 14. april 2008 med efterfølgende ændringer den 2. november 2009.

Vedtægterne træder i kraft omgående.

Til toppen

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i den selvejende institution Martha Hjemmet

1. På første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Institutionens leder indkalder til mødet senest 4 uger efter valget har fundet sted.

2. Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den tavshedspligt, der følger af forvaltningsloven. Tavshedspligten omfatter personsager og oplysninger der i øvrigt må betragtes som fortrolige. Bestyrelsesmedlemmer skal straks ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavshedspligten.

3. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald overtages dennes forpligtelser af næstformanden.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder suppleanten med stemmeret i dennes sted. Medarbejderne og Fonden skal have egne suppleanter.

4. Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af formanden. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder om året, heraf mindst tre på institutionen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på foranledning af formanden. Indkaldelsen, som skal være skriftlig, skal normalt være mødedeltagerne i hænde senest 8 dage inden mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Ved henvendelse til formanden kan to andre bestyrelsesmedlemmer kræve afholdt bestyrelsesmøde.

5. Bestyrelsen har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der er relevante for dagsordenpunkterne.

6. Ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter den udsendte dagsorden. Ethvert medlem og institutionens leder kan forlange sager sat på dagsordenen. Punkter til dagsorden indleveres senest ti dage før et bestyrelsesmøde. Dagsorden udsendes otte dage før mødet.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke er enighed, ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægten. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sagsbehandling, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Disse personer vil være omfattet af tavshedspligt og skal orienteres om dette.

9. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

10. I sager, hvis afgørelse under ingen omstændigheder kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne. Formanden er dog forpligtet til — om muligt - at orientere om, og drøfte sagen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. telefon, brev e1ler lignende før en "formandsbeslutning" træffes. En sådan eventuel beslutning skal på det førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen.

11. Der føres protokol eller optages referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og beslutninger indføres i referat.

12. Referenten er ansvarlig for udfærdigelse af beslutningsreferat til forældre og personale.

13. Den nødvendige kommunikation i medfør af bestyrelsens trufne beslutninger varetages af sekretæren.

14. Ud over de allerede nævnte pligter påhviler det formanden at holde bestyrelsen og institutionens leder orienteret om indkomne skrivelser, cirkulærer og øvrige henvendelser til bestyrelsen.

15. Nærværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved kvalificeret flertal. Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver ved deres tiltræden forretningsorden — uanset om de har stemt for eller imod. Den underskrevne forretningsorden opbevares sammen med referatet. Enhver, der måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen.

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 20. maj 2008