Storegruppen

Overgangen fra børnehave til skole

At skulle sige farvel til børnehaven og begynde i skole er en stor omvæltning for de fleste børn. På Martha Hjemmet vil vi gerne være med til at gøre denne overgang så god som mulig. Derfor har vi hvert år det vi kalder "Storegruppen", hvor der arrangeres særskilte aktiviteter for de børn, som den følgende sommer skal i skole.

Fra efterår og til april mødes gruppen med to voksne hver uge og har en dag sammen. Børn i denne alder er i en rivende udvikling, og de fleste er begyndt at få brug for nye slags udfordringer. Der er noget særligt forbundet med at være de største i børnehaven og vide, at man skal snart i skole. Det kan også give anledning til spekulationer og usikkerhed hos det enkelte barn. Vi voksne vil være med til at facilitere en modningsproces hos barnet, som gør overgangen mere tryg. Målet er, at barnet vil få så meget overskud og sikkerhed omkring alt det nye, at det kan glæde sig til skolestart.

Det handler nemlig ikke kun om at blive skoleparat men også læreparat. Med reference til Stig Brostrøm, lektor ved institut for uddannelse og pædagogik på DPU, har børnehaver og skoler ofte talt om, at man bør give børnene nogle færdigheder med, fx at de kan binde snørebånd, sidde stille på en stol, skrive deres navn, modtage en besked og lignende. Der findes lister for disse færdigheder, som børn bør kunne, når de begynder i skole.

At være læreparat handler om at barnet kan rumme at skifte miljø, at barnet er klar over, at det nu er elev i skolen, hvor man skal tilegne sig noget nyt. At barnet har en bevidsthed om, hvad det gør, hvordan det gør det og hvorfor det gør det. At barnet kan finde sig til rette i nye sammenhænge og er i stand til at skabe nye sociale relationer.

Meget overordnet kan man sige, at forskellen på at være skoleparat og læreparat er, at man kan sagtens have børn, som har tilegnet sig de færdigheder, der forventes, men som ikke får noget ud af det. Samtidig skal det siges, at inkluderet i at være læreparat er også, at man har tilegnet sig visse færdigheder. Det er blot en udvidelse af forståelse af det tidligere anvendte begreb "skoleparathed", som viser, at det er væsentligt, at vi i børnehaven også fokuserer på at understøtte børnenes mere personlige og sociale kompetencer.

Vi er inspireret af Århus kommune, som har udarbejdet følgende anbefalinger for førskolearbejdet:

  • At man tager hensyn til det enkelte barn.
  • At der er fokus på barnets evner til at modtage, bearbejde og handle passende på udfordinger og stimuli.
  • At der er fokus på barnets evne til at være koncentreret, at kunne håndtere sine følelser og at have en forståelse for og indsigt i konsekvenserne af dette for sig selv og sine omgivelser.
  • At der er fokus på barnets evne til at forholde sig til sammenhænge mellem dele og helheder.
  • At man stræber efter at børnene bliver tillidsfulde, både over for andre mennesker og nye udfordringer.

Det er væsentligt, at børnene øver sig i at kunne fortælle om deres erfaringer og oplevelser. At de er glade, nysgerrige, modige og indsigtsfulde. Det er dog lige så vigtigt, at de også lærer at lytte og vente på tur. Andre kodeord, som vores arbejde indrettes efter, er at støtte børnene i at blive samarbejdsvillige, sociale og hensynsfulde.

Det er ligeledes vigtigt for os at støtte børnene i at blive selvhjulpne. Det er nødvendigt, når det skal navigere i et så meget større univers som skolen, og hvor der ikke er voksne til at hjælpe barnet på samme måde som i børnehaven. Så helt konkrete ting som at kunne netop binde sine snørebånd, bruge lynlås og knappe knapper er også en del af det, vi arbejder med at lære børnene.

Så er der nogle motoriske færdigheder, som vi har øje for skal udvikles, fx at kunne holde på en blyant med to fingre og kunne klippe med en saks.

Evnen til at kunne koncentrere sig er ikke noget medfødt. Det fordrer, at man først og fremmest får mulighed for at have rum og tid til fordybelse. Dette er vi særligt opmærksomme på, at børnene har brug for.

Vi ønsker at udvikle børnenes sprog, ordforråd og begrebsverden. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med højtlæsning og dialog omkring bøger samt børnenes egne fortællinger.

I storegruppen ønsker vi også at give børnene mulighed for at udvikle deres kendskab til tal og bogstaver. Vi arbejder med at lære at tælle, at kunne knytte forståelse an til et tal og fx samme antal frugter i et fad. At børnene får en viden om, at bogstaver bliver brugt til at skrive med, og at de kan læses som ord, når de sættes sammen på en bestemt måde, hvordan bogstaver lyder og ser ud – også når de sættes sammen til ord. Der er mange måder at lege med bogstaver og tal og indpode glæde herved.

Vi vil desuden arbejde med at udvikle børnenes fantasi, og at de bliver sansestimuleret og sanseopmærksomme.

I gruppen er der derudover fokus på, at børnene lærer at løse konflikter blandt hinanden, at de får redskaber til dette. Det kan være at få hjælp fra en 3. person evt. en ven eller en voksen. Vi arbejder med at børnene udvikler deres kommunikative færdigheder i denne sammenhæng samt evne til at afkode hinandens signaler og at turde sige til og fra.

Vi vil undervejs i forløbet tage på forskellige ture, som bl.a. giver børnene kendskab til omverdenen. Tur til evt. skov, strand, museum og bibliotek. Herefter vil børnene få mulighed for at tegne og fortælle om, hvad de har set og oplevet, ud fra deres hukommelse og derved få styrket det at huske noget, man har set og hørt.

Vi er heldige at have nogle store og gode lokaler på vores fritidshjem, som vi kan gøre brug af om formiddagen, da deres skolebørn jo først kommer senere. Her tilbringer storegruppen meget tid. Dels er det spændende at være i de lokaler som de store børn ellers er i, dels gør det vores børnehavebørn trygge ved de rammer, som venter dem.

Læs også Helles artikel i Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 1 2013